Jelena Kočović
Profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Jelena Kočović rođena je u Krupnju , gde je završila osnovnu školu. Gimnaziju je završila u Loznici. Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu i magistrirala i doktorirala na istom fakultetu. Posvetila je svoju radnu karijeru oblastima: finansijska matematika, aktuarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu napredujući od asistenta pripravnika do uglednog redovnog profesora, na predmetu Finansijska i aktuarska matematika za koji je birana, što je značajno opredelilo njen odnos prema Fakultetu i prema pedagoškom i naučno-istraživačkom radu. Profesorka Kočović je pored predmeta na koji je izabrana razvijala i čitavu oblast aktuarstvo na osnovnim i postdiplomskim studijama. Osmislila je i formirala opciju za Osiguranje na modulu Finansije, bankarstvo i osiguranje, kao i na master studijama modul Aktuarstvo na studijskom programu Kvantitativna analiza, po kome je Ekonomski fakultet prepoznatljiv ne samo u zemlji, već i u inostranstvu. Zbog ugleda navedenog modula Narodna banka Srbije poverila je Ekonomskom fakultetu obrazovanje aktuara u cilju sticanja licence ovlašćenog aktuara.

Profesorka Kočović je organizovala veliki broj uglednih međunarodnih naučnih simpozijuma i kurseva za edukaciju iz oblasti aktuarstva i na taj način stekla renome međunarodno priznatog stručnjaka iz ove oblasti. Ekonomski fakultet u oblasti aktuarstva predstavlja vodeću obrazovnu, naučno-istraživačku ustanovu u Srbiji, pre svega zahvaljujući angažovanju profesorke Kočović. Prof. Jelena Kočović je dugi niz godina bila angažovana u izvođenju nastave na ekonomskim fakultetima u Kragujevcu, Nišu, Subotici, Podgorici i na Palama  na pojedinačnim predmetima iz oblasti osiguranja i aktuarstva. Predavala je po pozivu na MGU Lomonosov u Rusiji kao i  na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Od 1998 . do 2005 godine bila je angažovana na Višoj školi za spoljnu trgovinu u Bijeljini. Od 2005. godine do danas angažovana je na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini gde je, prilikom formiranja ovog Fakulteta, dala značajan doprinos u izradi plana i programa. U okviru relativno malobrojne naučne zajednice koja se primarno bavi aktuarskim i finansijsko-matematičkim istraživanjima, ugled i uticajnost prof. Kočović značajno je doprineo afirmisanju mesta aktuarstva u teoriji i praksi ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu.

Prof. Kočović je samostalno ili u ko-autorstvu, objavila veliki broj naučnih radova. Radovi imaju veliki naučni doprinos za razvoj aktuarske nauke, kako sa stanovišta teorije i metodologije, tako i u pogledu primene rezultata istraživanja u praksi u različitim segmentima. Najveći broj radova odnosi se na primenu finansijskih i aktuarskih modela u osiguranju i drugim finansijskim oblastima, zahvaljujući kojima je dr Jelena Kočović izgradila ugled jednog od najpriznatijih stručnjaka u aktuarskoj javnosti Srbije i regiona. Osim u oblasti aktuarstva, zapažene radove posvetila je problematici investicija, kao i merenja katastrofalnih rizika. Takođe, napisala je kao autor ili ko-autor osam udžbenika i monografija, od kojih je najznačajniji udžbenik Finansijska matematika za istoimeni predmet na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a koji je preveden na ruski jezik i po njemu se uči  na MGU Lomonosov i na velikom broju fakulteta u Rusiji i zemljama bivšeg SSSR kao i u našem regionu. Značajan udžbenik sa teorijskog i prektičnog aspekta je Osiguranje u teoriji i praksi.

Član je redakcije časopisa “Актуарий” u Rusiji, u okviru koga je recenzirala brojne naučne radove. Bila je angažovana kao ekspert UN na projektu UNDP Integrisanje klimatskih promjena i smanjenje rizika poplava u slivu rijeke Vrbas. U okviru TEMPUS projekta bila je na studijskom boravku na London School of Economics and Political Science. Bila je predsednik programskog odbora I – XX Međunarodnog simpozijuma iz osiguranja (International Symposium on Insurance) i član je programskog odbora Simpozijuma o operacionim istraživanjima (SYM-OP-IS).

Prof. dr Jelena Kočović je bila prodekan za nauku, direktor Naučno istraživačkog centra i Centra za edukaciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i šef  Katedre za statistiku i matematiku. Bila je  direktor Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju.Član je Akreditacijskog vijeća u Agenciji za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u Republici Srpskoj.

Prof. dr Kočović dala je pored naučnog i pedagoškog i značajan stručno-profesionalni, kao i doprinos akademskoj i široj zajednici kao cenjeni stručnjak iz oblasti aktuarstva. Izabrana je za eksperta za osiguranje od strane Saveznog ministarstva za nauku i za eksperta Ujedinjenih nacija za upravljanje katastrofalnim rizicima. Bila je član Upravnog odbora i Nadzornog odbora u većem broju stranih osiguravajućih društava koja posluju u Srbiji. Sada je član Nadzornog odbora OTP osiguranja. Poseduje licencu ovlašćenog aktuara i angažovana je u praksi na aktuarskim poslovima kao jedan od najcenjenijih stručnjaka iz ove oblasti u Srbiji i regionu.Sudski je veštak za oblasti finansije i aktuarstvo. Formirala je Udruženje aktuara Srbije i deset godina (2002-2012) je bila njegov predsednik. Član je Komiteta za edukaciju Međunarodne asocijacije aktuara (IAA) i član Saveta IAA. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije i Filozofskog društva MGU Lomonosov.