Snježana Rudić
Pomoćnik ministra u Ministartsvu finansija Republike Srpske

Snježana Rudić je pomoćnik ministra u Ministartsvu finansija Republike Srpske za pitanja iz djelokruga Resora za finansijskai sistem. Njena glavna ekspertiza vezana je za pripremu zakonodavnog okvira kojim se uređuje bankarski sektor, sektor osiguranja i tržište kapitala. Od pridruživanja ministarsvu 2002. učestvovala je u brojnim projektima sistemskog unapređenja u oblastima finansijskog posredovanja, penzijskog osiguranja i razvojnog finansiranja. Bila je član vladine Radne grupe za reformu penzijskog sistema Republike Srpske (2007 – 2010) , vođa Tima za implementaciju Projekta jačanja bankarskog sektora (projekat Svjetske banke – 2018 – 2021) i koordinator brojnih interresornih radnih grupa finansijskog sektora imenovanih od Vlade Republike Srpske.
Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Dobitnik je stipendija: Ron Brown Professional Development Fellowship (U.S. Department of State, 1998/1999) i Japan International Cooperation Agency (JICA) Fellowship (2004).
Prethodno je bila je zaposlena u Banjalučkoj banci, a.d. Banjaluka, na poslovima deviznog tržišta i međunarodnog platnog prometa. U periodu 2005 – 2008.g. bila je angažovana kao viši asistent na na predmetu ”Bankarski menadžment” na Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment, Banjaluka . Autor je većeg broja stručnih radova i članaka iz oblasti finansija, i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih kongresa, seminara i radionica.