dr Vladimir Đurđević
redovni profesor na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Vladimir Đurđević je rođen u Zemunu. Osnovnu školu i gimanziju je završio u Smederevskoj Palanci. Fizički fakultet, smjer meteorologija, je upisao 1994. godine. Diplomirao je 21. decembra 1998. godine sa prosječnom ocjenom 9.80 na temu diplomskog rada: “Geostrofsko podešavanje u sistemu jednačina za plitku vodu”. Magistrirao je 22. marta 2002. godine sa prosječnom ocjenom 10 sa temom magistarske teze: “Interakcija atmosfere i mora u oblasti Mediterana”. Doktorirao je 19. novembra 2010. godine na temu doktorske disertacije: “Simulacija klime i klimatskih promena u jugoistočnoj Evropi korišćenjem regionalnog klimatskog modela”.

Stipendista republičke vlade u periodu 1995-1998, dobitnik je stipendije “WUS-Beograd” za 2002. godinu i dobitnik nagrade Svjetske meteorološke organizacije “Borivoje Dobrilović” za 2010. godinu za najbolji objavljeni rad u periodu 2008-2009.